Jednoosobowa działalność gospodarcza

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
SANEPID – Państwowa Inspekcja Sanitarna / Państwowy/Powiatowy Inspektor Sanitarny
GUS – Główny Urząd Statystyczny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 – wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych – w miejsce dotychczasowego formularza GDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czytaj dalej

Rodzaje przedsiębiorstw, kodeks spółek handlowych oraz kodeks cywilny

Każde przedsiębiorstwo zostaje wyodrębnione z otoczenia w sensie ekonomicznym, organizacyjnymprawnym. Ma swoją nazwę, siedzibę i strukturę organizacyjną. Jest systemem społecznym, którego kapitał stanowią ludzie: kadra kierownicza i personel.

Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa wyraża się w odrębności majątkowej (dysponowanie zasobami rzeczowymi i finansowymi).

Odrębność organizacyjna wynika z tego, że właściciel na wydzielonym terenie tworzy pewną całość techniczno-organizacyjną, która umożliwia:

  • wytwarzanie dóbr użytkowych lub usług akceptowanych przez nabywców na rynku
  • podejmowanie decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Odrębność prawna jest zdolnością przedsiębiorstw do czynności prawnych.

Czytaj dalej

Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową

Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez suwerenne i niezależne podmioty gospodarcze kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Czytaj dalej