Tablice w PHP

 

Typy danych w PHP

Różnice pomiędzy apostrofami i cudzysłowem w PHP

Napis ujęty w cudzysłów może zawierać znaki specjalne i zmienne, natomiast w apostrofach nie można tego stosować. Jeśli napis jest oznaczony apostrofami, wówczas wewnątrz nie można stosować apostrofów. Jeśli jednak chcemy wstawić apostrof, należy przed nim napisać znak ukośnika: \'. Wewnątrz napisu ujętego w cudzysłów, analogicznie, nie można użyć cudzysłowu bez ukośnika: \".

Stosowanie zmiennych

Pod względem stosowania zmiennych język PHP różni się od języków C++/Pascal:

 • Zmienne w PHP nie są deklarowane
 • Typ zmiennej wynika z wykonywanych na nich instrukcji przypisania
 • Przed nazwą zmiennej występuje znak $
 • Zasięg zmiennych jest lokalny

Wyrażenia i operatory

Wyrażeniem w PHP jest każda instrukcja, która zwraca wartość. Wyrażenia mogą zawierać stałe, zmienne i operatory. PHP udostępnia następujące grupy operatorów:

 • operatory przypisania: =
 • operatory arytmetyczne: + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie), % (modulo)
 • operatory inkrementacji i dekrementacji
 • operatory porównania
 • operatory logiczne
 • operatory bitowe: & (AND), ^ (XOR), | (OR),
 • operatory dotyczące napisów
 • operator dotyczący tablic
 • operator kontroli błędów
 • operator polecenia systemowego

Zmienne i stałe w PHP

Zmienne

Nazwa zmiennej zaczyna się od znaku $. Może zawierać litery a-z i cyfry 0-9. Nie stosujemy spacji w nazwach, lecz znak _. Nie możemy stosować znaków specjalnych czy diakrytycznych.