Instrukcje dołączania plików. Instrukcja foreach

W języku PHP dostępne są dwie instrukcje pozwalające na włączenie do kodu skryptu zawartości innego pliku zawierającego kod PHP. Instrukcje include() oraz require() przyjmują jeden argument, którym jest nazwa pliku lub cała ścieżka dostepu do pliku, mającego znajdować się na innym serwerze.

include("nazwa_pliku.php");
require("nazwa_pliku.php");

Obie instrukcje wywołują się podobnie, ale występują między nimi różnice. Przy wywoływaniu instrukcji require() nazwa pliku nie może zostać pobrana ze zmiennej, include() zaś daje taką możliwość. W wypadku, gdy plik nie zostanie odnaleziony, require() wygeneruje błąd Fatal error i zatrzyma skrypt, a include() jedynie wyświetli ostrzeżenie.

<?php
foreach($tablica as $element) {
	instr;
}

foreach($tablica as $indeks=>$wartosc) {
	instr;
}

$t = array('Ala', 'Ola', 'Jola');
forach ($t as $e) {
	echo $e."<br />".PHP_EOL;
}
?>

 

Funkcje i ich wywołanie

1. Napisać funkcję, która zwróci tablicę z wynikami podstawowych działań arytmetycznych na dwóch zmiennych.

<?php
function wykonajDzialania($a, $b) {
	$array = array(
		"a" => $a,
		"b" => $b,
		"+" => $a+$b,
		"-" => $a-$b,
		"*" => $a*$b,
		"/" => $a/$b,
		"%" => $a%$b
	);
	return $array;
}
?>
<pre>
<?
print_r(wykonajDzialania(rand()%10000+1, rand()%10000+1));
?>
</pre>

 

Normalizacja baz danych. Reguły normalizacji

Po zaprojektowaniu bazy danych należy sprawdzić, czy spełnione są zasady normalizacji baz danych. W teorii istnieje sześć podstawowych zasad normalizacji i jedna dodatkowa. Zasady normalizacji (zwane postaciami normalnymi) określone są jako NF (Normal Form), np. 1NF (First Normal Form). Każda kolejna reguła implikuje poprzednie. W praktyce doprowadza się bazy do trzeciej postaci normalnej, w szczególnych przypadkach sprawdza się, czy baza danych spełnia reguły IV, V lub VI postaci normalnej.

Czytaj dalej