Tworzenie raportów do relacyjnej bazy danych "Wypożyczalnia samochodów"

1. Zaprojektować raport, który z bazy danych pobierze następujące informacje: imięnazwiskoPESEL klientailość wypożyczeń w drugiej połowie 2014 r. Zaprojektuj wcześniej odpowiednią kwerendę drukującą.

2. Zaprojektować raport, który z bazy danych pobierze następujące informacje: numer rejestracyjnymarkamodeldata kolejnego przeglądudata kolejnego ubezpieczenia dla aut, które aktualnie można wypożyczyć.

3. Zaprojektować raport, który z bazy danych pobierze następujące informacje: imięnazwisko klienta, data/godzina wypożyczenia autadata/godzina zwrotunumer rejestracyny autamarkamodelstan licznika przedstan licznika ponależność za przejechane kilometrynależność za czas wypożyczeńdo zapłaty (suma z poprzednich) w układzie kolumnowym - przypominając rachunek. Ponadto wypisz nazwiska i imiona pracowników: wypożyczającego i przyjmującego auto. Raport ma być generowany dla ID_zwrotu podanego jako parametr.

Projektowanie makrodefinicji. Automatyzacja obsługi bazy danych przy pomocy makrodefinicji

Użytkownik końcowy bazy danych otrzyma bazę danych w takiej formie, że nie będzie mógł jej modyfikować (w sensie struktury), ale będzie mieć możliwość obsługi tej bazy danych przy pomocy formularza frm_panel_zarzadzania, na którym będą się znajdowały przyciski, po kliknięciu których będą się uruchamiały odpowiednie makra. Należy przewidzieć na każdym formularzu możliwość powrotu do panelu zarządzania oraz uzupełnić formularze o przyciski służące do nawigacji.

Aby frm_panel_zarzadzania uruchamiał się automatycznie po uruchomieniu bazy danych, należy zaprojektować makro o nazwie autoexec, które automatycznie będzie uruchamiało panel zarządzania.

Projektowanie raportów do relacyjnej bazy danych "Wypożyczalnia samochodów"

Raporty służą do pobierania danych z baz danych, które docelowo będą drukowane. Raporty projektuje się na podstawie danych pobranych bezpośrednio z tabel lub na podstawie kwerend, które mogą być projektowane wyłącznie do tego celu.

W systemie zarządzania bazą danych MS Access raporty najczęściej projektuje się przy pomocy kreatora. Przykład: zaprojektować raport, który z bazy danych pobierze następujące informacje: numer rejestracyjny autamarkaimięnazwiskoPESEL klienta, data wypożyczeniaprzewidywany termin zwrotu dla aut, które aktualnie są wypożyczone.

  1. zaprojektować kwerendę, która z bazy danych pobierze dane potrzebne do raportu
  2. stworzyć raport

Przykład: zaprojektować raport, który z bazy danych pobierze następujące informacje: numer rejestracyjny autamarkadata i godzina wypożyczeniadata i godzina zwrotuilość godzinimięnazwisko pracownika, który przyjął auto

  1. stworzyć odpowiednią kwerendę
  2. uruchomić kreator raportów i przy jego pomocna podstawie zaprojektowanej wcześniej kwerendy wstępnie zaprojektować raport, a następnie zmodyfikować go w widoku projektu, aby poprawić jego szatę graficzną

Projektowanie kwerend funkcjonalnych do relacyjnej bazy danych "Wypożyczalnia samochodów" - ćwiczenia

1. Zaprojektować kwerendę kw_pomocnicza_obliczajaca, która dla ID_zwrotu podanego jako parametr obliczy: ilość przejechanych kilometrównależność za przejechane kilometryczas wypożyczenia zaokrąglony do godzin, należność za czas wypożyczenianależność za wypożyczenie.

2. Zaprojektować kwerendę tworzącą nową tabelę, która do utworzonej tabeli tbl_historia_ubezpieczen skopiuje dane dotyczące ubezpieczeń, których data końca była wcześniejsza niż data podana jako parametr.

3. Zaprojektować kwerendę dołączającą, która do tabeli tbl_historia_ubezpieczen dołączy wszystkie ubezpieczenia zrealizowane w pierwszym kwartale 2014 r.

4. Zaprojektować kwerendę, która z tabeli tbl_historia_ubezpieczen usunie informacje o ubezpieczeniach zrealizowanych w pierwszym kwartale 2014 r.

5. Zaprojektować kwerendę krzyżową, która wykona następujące zestawienie: numer rejestracyjny autailość wypożyczeń w poszczególnych dniach w listopadzie 2014 r.

Projektowanie kwerend wybierajcych i kwerend funkcjonalnych do relacyjnych baz danych

Kwerenda aktualizująca

Zadaniem tej kwerendy jest zaktualizowanie pola tbl_samochody.Przebieg na wartość zawartą w odpowiednim zwrocie, który przyjmowany jest przez parametr [Podaj ID_zwrotu].

UPDATE

UPDATE (tbl_samochody INNER JOIN tbl_wypozyczenia ON tbl_samochody.ID_auta = tbl_wypozyczenia.ID_auta) INNER JOIN tbl_zwroty ON tbl_wypozyczenia.ID_wypozyczenia = tbl_zwroty.ID_wypozyczenia SET tbl_samochody.Przebieg = [tbl_zwroty]![Stan_licznika_po]
WHERE (((tbl_zwroty.ID_zwrotu)=[Podaj ID_zwrotu]));

Czytaj dalej