Ćwiczenia praktyczne

1. Napisz funkcję pobierającą co 4 znak z tekstu.

<?php
function coCzwartyZnak($ciag = NULL) {
	if($ciag === NULL) {
		$return = "Nie można wykonać. Nie podano tekstu.";
	} else {
		$return = "";

		$iloscZnakow = strlen($ciag);
		$znak = 0;
		for($i = 0; $i < $iloscZnakow/4; $i++) {
			$return .= $ciag[$znak];
			$znak += 4;
		}
	}
	return $return;
}

echo coCzwartyZnak("Chrząszcz brzmi w trzcinie.");
?>

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe

Klasa i obiekt to dwa podstawowe pojęcia programowania obiektowego. Pisanie kodu obiektowego polega na definiowaniu klas oraz manipulowaniu obiektami. Klasa jest typem danych, zaś obiekt - zmienną typu obiektowego.

W języku PHP na ogół nie deklarujemy typu zmiennej. Jeśli zmienna przechowuje liczbę czy napis, to w skrypcie nie występuje jawne ustalenie jej typu. Typ zmiennej wynika z wykonywanych na niej operacji.

W przypadku zmiennych obiektowych sprawa wygląda odmiennie. Tworząc obiekt, musimy podać nazwę klasy (czyli typ zmiennej).

<?php

class Osoba {
	private $imie;
	private $nazwisko;
	public $wiek = 18;
	public $plec = 'M';
	public function setImie($i) {
		$this->imie = $i;
	}
	public function getImie() {
		return $this->imie;
	}
	public function setNazwisko($n) {
		$this->nazwisko = $n;
	}
	public function getNazwisko() {
		return $this->nazwisko;
	}
	public function print() {
		echo $this->imie . ' ' . $this->nazwisko;
	}
}

$z = new Osoba;

var_dump($z);

?>

 

Instrukcje dołączania plików. Instrukcja foreach

W języku PHP dostępne są dwie instrukcje pozwalające na włączenie do kodu skryptu zawartości innego pliku zawierającego kod PHP. Instrukcje include() oraz require() przyjmują jeden argument, którym jest nazwa pliku lub cała ścieżka dostepu do pliku, mającego znajdować się na innym serwerze.

include("nazwa_pliku.php");
require("nazwa_pliku.php");

Obie instrukcje wywołują się podobnie, ale występują między nimi różnice. Przy wywoływaniu instrukcji require() nazwa pliku nie może zostać pobrana ze zmiennej, include() zaś daje taką możliwość. W wypadku, gdy plik nie zostanie odnaleziony, require() wygeneruje błąd Fatal error i zatrzyma skrypt, a include() jedynie wyświetli ostrzeżenie.

<?php
foreach($tablica as $element) {
	instr;
}

foreach($tablica as $indeks=>$wartosc) {
	instr;
}

$t = array('Ala', 'Ola', 'Jola');
forach ($t as $e) {
	echo $e."<br />".PHP_EOL;
}
?>

 

Funkcje i ich wywołanie

1. Napisać funkcję, która zwróci tablicę z wynikami podstawowych działań arytmetycznych na dwóch zmiennych.

<?php
function wykonajDzialania($a, $b) {
	$array = array(
		"a" => $a,
		"b" => $b,
		"+" => $a+$b,
		"-" => $a-$b,
		"*" => $a*$b,
		"/" => $a/$b,
		"%" => $a%$b
	);
	return $array;
}
?>
<pre>
<?
print_r(wykonajDzialania(rand()%10000+1, rand()%10000+1));
?>
</pre>

 

Tablice w PHP

<?php
$tabela = array("Ala", "Ola", "Ela");
echo $tabela[0]."<br /><pre>";
print_r($tabela);
echo "</pre>";

//Dodawanie własnego klucza
$towar = ("nazwa"=>"zeszyt", "kategoria"=>"biurowe", "cena"=>50);

//Tablice wielowymiarowe
$wielowymiarowa = array("A", "B", "C", array(1,2,3));
?>