Elementy prawa pracy. Czas pracy i urlopy.

Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i przeciętnie 40h w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie pracy nieprzekraczającym 4 miesięcy. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osó może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6-ciu miesięcy. Dla osób niepełnosprawnych i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności normy te wynoszą: 7h/dobę i 35h tygodniowo. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48h w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czytaj dalej

Elementy prawa pracy. Wzajemne prawa i obowiązki

Prawo obejmuje zbiór norm ustanowionych lub uznanych przez państwo. Mają one na celu określenie ram swobody działalności podmiotów społecznych i zapewnienie tym podmiotom możliwości podemowania decyzji. Gwarantują także bezpieczeństwo we wzajemnych stosunkach oraz w konkurencji społecznej.

Czytaj dalej

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza wymagająca spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.
Wykonywanie działalności regulowanej wymaga od przedsiębiorcy szczególnych warunków. Musi on uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej oraz, w niektórych przypadkach, koncesję, licencję albo zezwolenie.
Rejestr działalności regulowanych jest jawny.

Koncesja – akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej.
Koncesja zostaje udzielona w odniesieniu do działalności mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa, interes obywateli lub inny ważny interes publiczny.

Zezwolenie – uchylenie w stosunku do danego podmiotu gospodarczego powszechnie obowiązującego zakazu prowadzenia określonej działalności.
Może zostać wydane np. zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

Licencja – jest szczególną formą zezwolenia.
Z licencją jako decyzją administracyjną mamy do czynienia np. w przypadku świadczenia usług w zakresie ochrony mienia, w prawie ubezpieczeniowym, a także w odpłatnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.