Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza wymagająca spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.
Wykonywanie działalności regulowanej wymaga od przedsiębiorcy szczególnych warunków. Musi on uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej oraz, w niektórych przypadkach, koncesję, licencję albo zezwolenie.
Rejestr działalności regulowanych jest jawny.

Koncesja – akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej.
Koncesja zostaje udzielona w odniesieniu do działalności mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa, interes obywateli lub inny ważny interes publiczny.

Zezwolenie – uchylenie w stosunku do danego podmiotu gospodarczego powszechnie obowiązującego zakazu prowadzenia określonej działalności.
Może zostać wydane np. zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

Licencja – jest szczególną formą zezwolenia.
Z licencją jako decyzją administracyjną mamy do czynienia np. w przypadku świadczenia usług w zakresie ochrony mienia, w prawie ubezpieczeniowym, a także w odpłatnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
SANEPID – Państwowa Inspekcja Sanitarna / Państwowy/Powiatowy Inspektor Sanitarny
GUS – Główny Urząd Statystyczny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 – wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych – w miejsce dotychczasowego formularza GDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czytaj dalej