Rodzaje przedsiębiorstw, kodeks spółek handlowych oraz kodeks cywilny

Każde przedsiębiorstwo zostaje wyodrębnione z otoczenia w sensie ekonomicznym, organizacyjnymprawnym. Ma swoją nazwę, siedzibę i strukturę organizacyjną. Jest systemem społecznym, którego kapitał stanowią ludzie: kadra kierownicza i personel.

Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa wyraża się w odrębności majątkowej (dysponowanie zasobami rzeczowymi i finansowymi).

Odrębność organizacyjna wynika z tego, że właściciel na wydzielonym terenie tworzy pewną całość techniczno-organizacyjną, która umożliwia:

  • wytwarzanie dóbr użytkowych lub usług akceptowanych przez nabywców na rynku
  • podejmowanie decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Odrębność prawna jest zdolnością przedsiębiorstw do czynności prawnych.

Spółdzielnia działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego. Jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób (nie mniej niż 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, które rejestrują jednostkę w Krajowym Rejestrze Sądowym) o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Zrzeszenie to w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym, samofinansującym się podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jej wyłącznym właścicielem jest Skarb Państwa.

Fundacja może być ustanowiona przez osoby fizyczne lub prawne. Posiada osobowość prawną. Jest organizacją utworzoną do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak np.: ochrona zdrowia, nauka, kultura, sztuka, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, rozwój gospodarki.

Stowarzyszenie – dobrowolne i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych. Minimum 15 założycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.