Figury

Wersja 1.

program figury;
uses crt;
var w, k: integer; {wiersze i kolumny}
  f: char;    {wybrana figura}
  i, j: integer; {iteracje}

begin
    clrscr;
    repeat begin
        WriteLn('Wybierz figure: ');
        WriteLn('P: prostokat');
        WriteLn('T: trojkat');
        Write('C: choinka ');
        f:=readkey;
        WriteLn;
        end
    until (f='P') or (f='T') or (f='C');
    Write('Podaj liczbe wierszy: ');
    ReadLn(w);
    clrscr;

    if(f='P') then begin
        Write('Podaj liczbe kolumn: ');
        ReadLn(k);
        clrscr;
        for i:=1 to w do begin
            for j:=1 to k do Write('*');
            WriteLn;
        end;
    end;

    if(f='T') then begin
        for i:=1 to w do begin
            for j:=1 to i do Write('*');
            WriteLn;
        end;
    end;

    if(f='C') then begin
        for i:=1 to w do begin
            for j:=w-i downto 1 do Write(' ');
            for j:=1 to 2*i-1 do write('*');
            writeln;
        end;
    end;
delay(2000);
end.

Czytaj dalej

Funkcje odczytu i zapisu. Klasyfikacja typów danych

write() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego }
writeln() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego i ustawia kursor w kolejnej linii }
read() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków}
readln() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków i ustawia kursor w kolejnej linii }
readln { funkcja bezwarunkowa, powoduje oczekiwanie na naciśnięcie klawisza Enter}

Czytaj dalej