Yet another IFs

Zadanie 1. Wykonaj program, który zadecyduje o Twojej ocenie z dowolnego przedmiotu na podstawie WSO.

program ocena_ucznia;

uses crt;

var
  max, liczba : real;
  procent : real;
  ocena : string[16];

begin
  clrscr;
  Write('Uzyskane punkty: ');
  ReadLn(liczba);
  Write('Max punktow: ');
  ReadLn(max);
  Writeln;

	procent:=(liczba/max)*100;
	if procent<0 then ocena:='Blad danych';
	if procent<35 then ocena:='Niedostateczny';
	if (procent>=35) and (procent<50) then ocena:='Dopuszczajacy';
	if (procent>=50) and (procent<70) then ocena:='Dostateczny';
	if (procent>=70) and (procent<90) then ocena:='Dobry';
	if (procent>=90) and (procent<=100) then ocena:='Bardzo dobry';
	if procent>100 then ocena:='Celujacy';

	WriteLn('Uzyskana ocena: ', ocena);
	WriteLn('Procent calosci: ', procent:0:2, '%');

	ReadLn;
end.

Należy uważać, aby nazwa programu nie pokrywała się z nazwą jednej ze zmiennych. Otrzymamy wtedy błąd uniemożliwiający kompilację programu.