Postulaty Codda dotyczące relacyjnych baz danych. Rodzaje kluczy, zasady dobierania kluczy. Powiązania pomiędzy relacjami

1. Postulaty Codd'a dotyczące relacyjnych baz danych

 1. postulat informacyjny - dane są reprezentowane jedynie przez wartości atrybutów w wierszach tabel (w krotkach)
 2. postulat dostępu - każda wartość w bazie danych jest dostępna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu i wartości klucza podstawowego (głównego)
 3. postulat dotyczący wartości NULL - dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji zarówno wartości nieokreślonej, jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegająca przetwarzaniu
 4. postulat dotyczący katalogu - wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka zapytań
 5. postulat języka danych - system musi dostarczać pełny język przetwarzania danych, który może być używany zarówno w trybie interaktywnym, jak i w obrębie programów, obsługuje operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcji
 6. postulat modyfikowalności perspektyw - system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono semantycznie realizowalne.

Semantykę bazy danych określa się, opisując zbiór legalnych stanów, czyli ograniczając dozwoloną zawartość tabel. Operacje modeluje się jako funkcje: operacja: stan->stan. Operacje powinny przeprowadzać legalne stany w legalne stany. Jednak w czasie wykonywania powiązanego ciągu operacji przejściowo baza danych może przyjmować nielegalne stany. Takie ciągi obudowujemy transakcjami i traktujemy transakcje jako niepodzielne operacje.

 1. postulat modyfikowalności danych - system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, musi obsługiwać operacje INSERT, UPDATE oraz DELETE
 2. postulat fizycznej niezależności danych - zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje
 3. postulat logicznej niezależności danych - zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje
 4. postulat niezależności więzów spójności - więzy spójności są definiowane w bazie i nie zależą od aplikacji
 5. postulat niezależności dystrybucyjnej - działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji  i dystrybucji bazy
 6. postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu - operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności

2. Terminologia wykorzystywana w modelu relacyjnym baz danych - podsumowanie

Relacja w ujęciu formalnym to tabela posiadająca kolumny i wiersze, w ujęciu matematycznym, każdy podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów, w ujęciu intuicyjnym - powiązanie pomiędzy tabelami.

Atrybut (pole) - kolumna relacji opatrzona nazwą. Atrybuty mogą się pojawić w relacji w dowolnej kolejności bez wpływu na znaczenie relacji. Z każdym atrybutem związana jest para (nazwa atrybutu, typ danych).

Dziedzina - zbiór dopuszczalnych wartości dla jednego lub większej liczby atrybutów.

Krotka - wiersz relacji (rekord).

Stopień (krotność) relacji - liczba atrybutów relacji.

Moc relacji  - ilość (liczba) krotek, które znajdują się w relacji.

Relacyjna baza danych - zbiór znormalizowanych relacji o różnych nazwach (relacyjny system zarządzania bazą danych określa jedynie, że taka baza jest dla użytkownika zbiorem relacji (tabel), czyli odnosi się do warstwy konceptualnej i zewnętrznej modelu ANSI).

Encja (ang. entity) jest rzeczą lub obiektem mającym dla nas znaczenie rzeczywiste bądź wyobrażone, o którym informacje muszą być znane lub przechowywane. Nazwa encji powinna być podana w liczbie pojedynczej i zapisana WIELKIMI LITERAMI. Encją może być:

 • obiekt fizyczny (np. samochód, bilet lotniczy)
 • obiekt niematerialny (np. konto bankowe, zamówienie)
 • zdarzenie (np. urlop pracownika, sprzedaż samochodu)
 • istniejący fakt (np. znajomość języków obcych)

3. Własności relacji

Relacyjna baza danych jest zbiorem relacji o następujących własnościach:

 • każda relacja (tabela) w bazie danych jest jednoznacznie określona przez swoją nazwę.
 • każda kolumna w relacji (atrybut) ma jednoznaczną nazwę w ramach tej relacji.
 • kolumny relacji tworzą zbiór nieuporządkowany, mogą być wpisywane w dowolny sposób.
 • wszystkie wartości w danej kolumnie muszą być tego samego typu (pochodzić z tej samej dziedziny).
 • każdy wiersz (krotka) jest inny - nie ma duplikatów krotek.
 • teoretycznie, kolejność wierszy nie ma znaczenia ( w praktyce może mieć to wpływ na efektywność wyszukiwania odpowiednich grup krotek).
 • każde pole (przecięcie kolumny z wierszem) zawiera wartość elementarną (atomową) z dziedziny określonej przez kolumnę. Brakowi wartości odpowiada wartość specjalna NULL, zgodna z każdym typem kolumny (chyba że została jawnie wykluczona przez definicję typu kolumny).
 • każda relacja zawiera klucz główny (podstawowy) - kolumnę (lub kolumny), której wartości jednoznacznie identyfikują wiersz (a więc w szczególności nie powtarzają się). Wartością klucza głównego nie może być NULL. Każda tabela musi mieć dokładnie jeden klucz główny.

4. Rodzaje kluczy

 1. superklucz (ang. superkey) - kolumna lub zestaw kolumn jednoznacznie identyfikujących każdą krotkę w tabeli
 2. klucz podstawowy (główny) (PRIMARY KEY) - klucz wybrany przez projektanta bazy danych, aby unikatowo identyfikować krotki tabeli
 3. klucz kandydujący (potencjalny), zwany w skrócie kluczem
 4. klucz obcy - klucz w podrzędnej tabeli powiązany z kluczem głównym w nadrzędnej tabeli celem zapewnienia integralności referencyjnej bazy danych
 5. klucz prosty - klucz oparty na jednej kolumnie
 6. klucz złożony - klucz oparty na wielu kolumnach
 7. klucz sztuczny - pole sztucznie wprowadzone do relacji, aby stał się kluczem podstawowym

5. Właściwości klucza głównego

 1. trwałość - pole kluczowe nie może być puste i nie może zawierać wartości NULL
 2. unikatowość - dane w polu kluczowym nie mogą się powtarzać (indeksowanie bez powtórzeń)
 3. stabilność - dane w polu kluczowym nie mogą się zmienić; nie powinno się jako klucz głównych używać kolumn przechowujących dane nietrwałe (np. numer telefonu - może się zmienić lub zostać przypisany innej osobie)
 4. nieredukowalność - żaden podzbiór właściwy pól tworzących pole klucza nie jest kluczem

Tabela może zawierać więcej niż 1 klucz, ale jeden klucz podstawowy. Atrybuty, które należą do któregoś z kluczy, nazywać będziemy atrybutami kluczowymi, a te, które nie należą do żadnego z kluczy - atrybutami niekluczowymi.

3 myśli nt. „Postulaty Codda dotyczące relacyjnych baz danych. Rodzaje kluczy, zasady dobierania kluczy. Powiązania pomiędzy relacjami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.